HOME เข้าสู่ระบบ | สมาชิก
e-document | UMT

Online


About

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

มีประวัติอันยาวนานในการทุ่มเทให้กับงานบริการด้านการศึกษาแก่ประชาชนและชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเริ่มมาจากโรงเรียนเทคนิคสิทธิธรรม และในปี พ.ศ. 2526 เริ่มก่อตั้งโรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อดำเนินรอยตามในการบริการด้านการศึกษาแก่ประชาชน ตราบจนทุกวันนี้โรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออก เฉียงเหนือก็ยังคงไว้ซึ่งอุดมการณ์เดิม และได้ก่อตั้งวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันชั้นนำในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 สภาวิทยาลัยดำเนินการเสนอเอกสารและหลักฐานแสดงความพร้อมด้านต่างๆต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยได้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสถานอุดมศึกษาเอกชน เป็น “ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552

ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มีที่ตั้งอยู่พื้นที่สองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นพื้นที่ตั้งตามคำขออนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย อยู่เลขที่ 749/1 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ 8 ไร่ 0.4 ตารางวา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมามหาวิทยาลัยได้จัดซื้อที่ดินรวมอาคาร 1 หลัง มีเนื้อที่ 1 ไร่ 74 ตารางวา ซึ่งติดกับที่ดินเดิม รวมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 9 ไร่ 74.4 ตารางวา พื้นที่ส่วนที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยอยู่ติดกับถนน 4 ช่องจราจร ซึ่งเป็นเส้นทางจากจังหวัดอุบลราชธานี ไปจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม ทิศเหนือติดกับโรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกติดกับชุมชนวัดหนองบัว ตั้งอยู่ห่างจากสถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี 2 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากท่าอากาศยานอุบลราชธานี 5 กิโลเมตร ส่วนที่สอง เป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อเพิ่มเติม อยู่ในเขตตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ 110 ไร่ 1 งาน 68.1 ตารางวา อยู่ห่างจากพื้นที่ส่วนที่หนึ่ง 5.5 กิโลเมตร โทรศัพท์ 045-283770-2 โทรสาร 045-283773 เว็บไซต์ www.umt.ac.th


ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย


องค์ประกอบ

เครื่องหมายมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ประกอบด้วยโครงสร้างที่มาจาก

โครงสร้างตัวอักษร U (สีฟ้า) หมายถึง Unique University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นหนึ่งเดียวในด้านการจัดการและเทคโนโลยี

โครงสร้างตัวอักษร M (สีดำ) หมายถึง การจัดการ (Management) ลักษณะมุมยอดแหลมแต่มั่นคงด้วยฐานทั้งสาม โครงสร้างความมั่นคงแสดงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมแบบไทย ซึ่งฐานทั้งสามหมายถึง การบริหารจัดการด้านธุรกิจ (Business) สังคม (Social) และต้นทุนมนุษย์ (Human Capital)

โครงสร้างตัวอักษร T (สีแสด) หมายถึง เทคโนโลยี (Technology) ลักษณะน้ำพุหรือพลุดอกไม้ไฟแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง สดใส

ความหมายโดยรวม คือ ศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย สีประจำสถาบัน ได้แก่ สีฟ้า สีดำ และสีแสด

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

ปรัชญา : Imagine Beyond Knowledge

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านนวัตกรรมการจัดการและเทคโนโลยีสร้างสรรค์

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุตามกรอบวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยได้กำหนดพันธกิจที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยยึดหลักความต้องการของชาติและระดับภูมิภาค เพื่อนำไปสู่การวางแผนและการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งมีระบบติดตามและการจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการชั้นนำแบบมืออาชีพ ด้วยการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Studies) ให้มีพื้นฐานในความรู้ ทักษะต่างๆ และจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ (Incubator Center) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

3. ดำเนินการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) อย่างเป็นเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาคิดค้นสิ่งใหม่ที่เป็นนวัตกรรม (Innovation) จากความรู้ที่ได้รับ เพื่อหาแนวทางพัฒนาที่นำไปสู่การปฏิบัติ (Implementation)

4. สร้างการมีส่วนร่วมอย่างครบมิติ (Synergy) กับสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partners) ทั้งด้านวิชาการ การฝึกอบรม และอื่นๆ ในรูปของข้อตกลงความร่วมมือ (MOU – Memorandum of Understanding)

5. เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการด้านการจัดการและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมทั้งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติไปสู่นานาชาติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ มีทักษะการจัดการและเทคโนโลยี พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม หรือวัฒนธรรม ของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ

4. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น พ.ศ. 2560 - 2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 16 กลยุทธ์ (Strategies) 32 มาตรการหรือแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 128 ตัวชี้วัด (KPI)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : การบริหารจัดการที่ดีและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่การเป็นองค์แห่งการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : มาตราฐานวิชาการและวิจัยเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : มาตราฐานหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณค่าต่อสถาบันและต่อองค์กรทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : การจัดการศึกษาแบบเครือข่ายการเรียนรู้สู่ทักษะการเรียนรู้ที่ต้องการในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเป็นพลเมืองดีของชาติเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์

Umt ระบบเอกสาร | ออนไลน์